Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Aby dostawać nowości podaj e-mail: 
Zapisz:Wypisz
 
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Praca nauczyciela - bibliotekarza...

PRACA NAUCZYCIELA- BIBLIOTEKARZA W GIMNAZJUM NR 2 W PŁOCKU Z UCZNIEM WYMAGAJˇCYM SZCZEGÓLNEJ POMOCY

 

Bibliotekarz w swojej pracy musi uwzględniać potrzeby różnych uczniów, którzy wymagaj± szczególnej pomocy.

Specjalnej uwagi wymagaj± uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie, maj±cy problemy w nauce, ale i uczniowie zdolni.

W każdym z tych przypadków bibliotekarz podchodzi indywidualnie i stosuje inne metody postępowania.

W bibliotece Gimnazjum nr 2 w Płocku praca z uczniem wymagaj±cymi tego szczególnego podejścia przebiega następuj±co:

Praca z uczniem zdolnym

Uczniów zdolnych cechuje różnorodność potrzeb czytelniczych zwi±zanych z charakterystyczn± dla tej grupy ciekawości± świata, inicjatyw±, posiadaniu jednej lub wielu pasji w różnych dziedzinach. Udziałem w konkursach szkolnych , międzyszkolnych i konieczności± pogłębiania swojej wiedzy.

Pozornie czytelnicy ci nie potrzebuj± szczególnej uwagi, odznaczaj± się bowiem najczęściej umiejętnościami samodzielnej pracy oraz wyszukiwania i użytkowania informacji

Nie należy ich jednak pozostawić samych sobie.

Postępowanie bibliotekarza:

 • rozmowy o zainteresowaniach
 • umożliwienie swobodnego dostępu do księgozbioru
 • wypożyczanie większej ilości ksi±żek
 • proponowanie literatury zgodnej z zainteresowaniami
 • uwzględnianie propozycji poszukiwanych pozycji w zakupach literatury
 • organizowanie konkursów o różnorodnej tematyce daj±ce możliwości pogłębiania wiedzy
 • prezentacje literackie

 

Praca z uczniem maj±cym trudności w nauce

Jest to grupa zróżnicowana pod względem kompetencji czytelniczych. S± tu zarówno czytelnicy aktywni jak i " niechętni".

Jednym i drugim proponuje się tytuły ksi±żek zwi±zanych nieco z przedmiotami sprawiaj±cymi problem lub podsuwa się materiały czytelnicze z tych zakresów.

Najważniejszym celem bibliotekarza jest jednak obserwacja i zakwalifikowanie uczniów wg. ich zainteresowań czytelniczych, co pozwoli na postępowanie wg. przedstawionych zasad:

Postępowanie bibliotekarza:

 • obserwacja i zakwalifikowanie uczniów wg. ich zainteresowań
 • wskazanie odpowiedniej literatury
 • pomoc przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji
 • organizowanie konkursów daj±cych możliwości wykazania się uczniom maj±cym problemy w nauce w innych dziedzinach życia
 • pogadanki na temat ciekawych pozycji ksi±żkowych
 • zachęcenie do pomocy przy tworzeniu gazetek okolicznościowych

 

Praca z uczniem niedostosowanym społecznie

Jest to bardzo złożona i wymagaj±ca różnorodnych działań grupa uczniów.

Maj± oni trudności w przestrzeganiu podstawowych norm życia społecznego ( wagary, kradzieże, rozboje) czego konsekwencj± s± zaburzone relacje z dorosłymi ( arogancja, lekceważenie poleceń, brak dyscypliny) i rówieśnikami ( chęć dominacji, agresja)

S± to dzieci stosuj±ce rozmaite używki dla podniesienia własnej wartości w oczach samego siebie lub grupy rówieśniczej.

Dzieci z tej grupy ( na podstawie własnej obserwacji) zazwyczaj mało czytaj±. Niechętnie sięgaj± po lektury szkolne, czy po literaturę popularnonaukow±, jak i też niechętnie korzystaj± z księgozbioru udostępnianego na miejscu.

Najczęściej zainteresuj± się literatur± beletrystyczn±: fantastyk±, sensacj±.

Postępowanie bibliotekarza:

 • obserwacja i rozmowa na temat zainteresowań
 • pogadanka na temat przeczytanej ksi±żki
 • podsuwanie literatury o podobnej tematyce, któr± uczeń się zainteresował
 • pomoc przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji
 • akcentowanie o jego umiejętnościach i zdolnościach
 • nakłanianie do udziału w konkursach np. plastycznych
 • zachęcenie do pomocy przy tworzeniu gazetek okolicznościowych
 • nakłanianie przy każdej okazji do przegl±du znajduj±cych się w bibliotece czasopism popularnonaukowych jak i młodzieżowych.

 

Praca z uczniem niepełnosprawnym

Ważnym elementem w pracy z uczniem niepełnosprawnym jest praca biblioterapeutyczna.

Oprócz dzieci niepełnosprawnych fizycznie s± uczniowie o obniżonej sprawności umysłowej.

Dlatego tak ważne w postępowaniu biblioterapeutycznym jest działanie przeciwdziałaniu poczuciu mniejszej wartości oraz wspomagaj±ce proces w grupie.

Postępowanie bibliotekarza:

 • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej z elementami biblioterapii
 • uwzględnianie potrzeb czytelniczych
 • pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów
 • zachęcanie do udziału w konkursach, quizach
 • podsuwanie literatury beletrystycznej, popularnonaukowej rozbudzaj±cej zainteresowania czytelnicze
 • dostarczenie materiałów kojarz±cych się z przyjemności± podczas lektury: ksi±żek " Łatwych w czytaniu", ksi±zki mówionej ( filmów) jednocześnie z ksi±żk± drukowan±, programów multimedialnych.

 

Do każdej z wymienionych grup czytelników trzeba mieć indywidulane podejście, każda z tych grup ma inne potrzeby czytelnicze, które bibliotekarz powinien umiejętnie zaspokoić.

Jak i różnymi wymienionymi sposobami rozbudzać zainteresowania ksi±żk±.

 

Literatura:

Aleksandrowicz Renata: Potrzeby osób wymagaj±cych szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej w: Biblioteka w Szkole 2004 nr 5, s.2-5

A. Nowak: Rola biblioteki w pracy z uczniem zdolnym i trudnym w: Biblioteka w Szkole 1992 nr 9, s.1

 

Opracowała

Katarzyna Rzeszotarska
nauczyciel-bibliotekarz Gimnazjum nr 2 w Płocku