Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Aby dostawać nowości podaj e-mail: 
Zapisz:Wypisz
 
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Grażyna Bogdan - CYPRIAN NORWID - życie i twórczość - konkurs w szkole średniej

Konkurs przeznaczony dla klas drugich - przeprowadzony w miesi±cu czerwcu, lub dla klas trzecich - przeprowadzony w miesi±cu wrześniu - w zwi±zku z przypadaj±c± we wrześniu 2001 roku 180 rocznic± urodzin poety.

Konkurs składa się z III etapów. Pierwszy obejmuje podstawowe wiadomości dotycz±ce życia i twórczości Cypriana Norwida. Jest obowi±zkowym sprawdzianem wiadomości dla wszystkich uczniów wybranych klas w formie pisemnego testu. Uczniowie, którzy zdobęd± największ± liczbę punktów zostaj± zakwalifikowani do II etapu.

Etap II i III - powinien być przeprowadzony w dniu szkolnych obchodów 180 rocznicy urodzin Norwida. Z tej okazji w bibliotece należy zorganizować wystawę poświęcon± życiu i twórczości poety, przygotować z uczniami wieczór słowno-muzyczny  zwi±zany z postaci± Norwida.

Etap II - w formie pisemnej, 5 osób z najwyższ± liczb± punktów przechodzi do etapu III. Etap ten powinien być przeprowadzony w formie ustnej z udziałem publiczności, poł±czony z wysłuchaniem montażu słowno-muzycznego. Dla zwycięzców nagrody ksi±żkowe i dyplomy wręcza dyrektor szkoły w obecności organizatorów i publiczności..

Informacja o konkursie: przez radiowęzeł szkolny, gazetkę szkoln±, graficzn± informację na szkolnej tablicy ogłoszeń.

ODPOWIEDZI:

ETAP I: 1.- Laskowo - Głuchy - 1821r.;  2.- 62 ; 3.- Laskowo-Głuchy, Stachówka, Dembinki, Wólka Kozłowska, Warszawa, Mińsk Mazowiecki ; 4.- 1840 ; 5- zamiar kształcenia się w dziedzinie sztuk plastycznych; 6.- Promethidion ; 7- Maria Kalergis ;  8.- "W Weronie";  9.-  "Bema pamięci żałobny - rapsod" , gen. Józef Bem ; 10.- malarstwo, rysunek, grafika ; 11.- grafika ; 12.- "Fortepian Szopena" ; 13.- "Moja piosnka (II)" ; 14.- przyjaciółk± ; 15.- Dom św. Kazimierza, Ivry na przedmieściu Paryża

ETAP II: 1.- 24.09.1821 - 23.03.1883 ; 2.- Sobieskich ; 3.- Aleksandra Kokulara ; 4.- "Mój ostatni sonet" ; 5.- Cyganeria Warszawska ; 6.- "W Weronie" ; 7.- "Promethidion" ; 8.- Zenon Przesmycki (Miriam) ; 9.- "Kleopatra i Cezar", "Pierścień Wielkiej Damy", Miłość czysta u k±pieli morskich", "Słodycz", "Wanda", "Zwolon" i inne ; 10.- "Człowiek" ; 11.- "Do obywatela Johna Browna", "John Brown" ; 12.- "Pan Tadeusz" ; 13.- "Czarne kwiaty" ; 14.- "Promethidion" ; 15.- Michał Zaleski

ETAP III: - pytania problemowe - pytania wzięte z: 1. K. Droga: Jak odpowiadać z polskiego?  Łapy 1992, z. 2, s. 85-93 ; 2. A. Witkowska, R. Przybylski: Romantyzm. Warszawa 1997, s. 404-438

BIBLIOGRAFIA:

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości : Analizy i interpretacje. Pod red. Stanisława Makowskiego. Warszawa 1986

Droga Katarzyna: Cyprian Kamil Norwid. "Cogito" 1995 nr 7, s. 36-38

Droga Katarzyna: Jak odpowiadać z polskiego. Z. 2. Łapy 1992

Inglot Mieczysław: Cyprian Norwid. Warszawa 1991

Kowalczykowa Alina: Romantyzm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa 1997

Norwid Cyprian: Pisma wierszem i proz±. Warszawa 1984

"Polonistyka" 1998 nr10, s. 643-675

Witkowska Alina, Przybylski Ryszard: Romantyzm. Warszawa 1997

Zajkowska Joanna: Cyprian Kamil Norwid.  "Cogito" 1998 nr 18, s. 60-62

Cyprian Norwid - konkurs

ETAP I

 1. Gdzie i w którym roku urodził się Cyprian Norwid?
  ....................................................................................
 2. Ile lat żył Cyprian Norwid?
  ....................................................................................
 3. Dzieciństwo i młodość Norwid spędza na Mazowszu. Wymień miejscowości w których przebywał.
  ....................................................................................
 4. Podaj rok debiutu literackiego C. Norwida.
  ....................................................................................
 5. W 1842 r. Norwid wyjeżdża z kraju, proszę podać cel wyjazdu.
  ....................................................................................
 6. Podaj tytuł poematu, z którego pochodzi fragment:
  I tak ja widzę przyszł± w Polsce sztukę,
  Jako chor±giew na prac ludzkich wieży,
  Nie jak zabawkę ani jak naukę,
  Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła
  I jak najniższ± modlitwę anioła.
  ....................................................................................
 7. Ubogi poeta zakochał się nieszczęśliwie w światowej damie, postaci znanej w całej Europie , pod±żał jej śladem po europejskim kontynencie. Podaj imię i nazwisko wielkiej miłości Norwida.
  ....................................................................................
 8. Podaj tytuł wiersza, z którego pochodzi fragment:
  "Cyprysy mówi±, że to dla Julietty,
  Że dla Romea ta łza znad planety
  Spada - i groby przecieka..."
  ....................................................................................
 9. Norwid napisał wiersz utrzymany w konwencji starożytnego rapsodu, w którym przywołuje postać wielkiego polskiego bohatera -  podaj tytuł utworu oraz jego bohatera.
  ....................................................................................
 10. Cyprian Norwid to nie tylko poeta. Wymień inne gatunki sztuk pięknych, które uprawiał?
  ....................................................................................
 11.  W roku 1853  Norwid wyjeżdża do Nowego Jorku. Jak± podj±ł tam pracę?
  ....................................................................................
 12. Podaj tytuł utworu, z którego pochodzi fragment:
  I - oto - pieśń skończyłeś - - i już więcej
  Nie ogl±dam Cię - - jedno - słyszę:
  Coś?... jakby spór dziecięcy - -
  - A to jeszcze kłóc± się klawisze
  O nie dośpiewan± chęć:
  I tr±caj±c się z cicha,
  Po ośm - po pięć -
  Szemrz±: "Pocz±łże grać? czy nas odpycha??..."
  ....................................................................................
 13. Podaj tytuł utworu z którego pochodzi poniższy fragment:
  Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
  Podnosz± z ziemi przez uszanowanie
  Dla darów Nieba...
  Tęskno mi, Panie
  ....................................................................................
 14. Kim dla Norwida była Zofia Węgierska?
  ....................................................................................
 15. Gdzie spędza Norwid ostatnie lata życia, podaj miejscowość i nazwę domu.
  ....................................................................................

ETAP II

 1. Podaj dokładn± datę urodzin i śmierci Cypriana Norwida.
  ....................................................................................
 2. Matka Cypriana Norwida Ludwika Zdzieborowska była po k±dzieli spokrewniona z królewsk± gałęzi±, podaj jak±?
  ....................................................................................
 3. Norwid, jako uczeń pi±tej klasy gimnazjum przerywa naukę i przenosi się do szkoły malarskiej, czyjej?
  ....................................................................................
 4. Podaj tytuł wiersza, który uważany jest za debiut literacki Norwida.
  ....................................................................................
 5. W Warszawie Norwid zawiera pierwsze znajomości w środowisku literackim. Z jak± grup± literack± współpracuje?
  ....................................................................................
 6. Podaj tytuł wiersza, w którym poeta przywołuje historię szekspirowskich kochanków Romea i Julii.
  ....................................................................................
 7. Który z poematów Norwida stanowi traktat o sztuce?
  ....................................................................................
 8. Współcześni Norwidowi oraz następne pokolenie nie rozumieli jego twórczości. Dopiero Młoda Polska rozprapagowała poezję Norwida. Kogo uważ± się za odkrywcę poezji Norwida?
  ....................................................................................
 9. Norwid  tworzy arcydzieła teatralne. Wymień przynajmniej dwa tytuły dramatów.
  ....................................................................................
 10. Norwid napisał wiersz - poemat w którym przedstawia filozofię życia ludzkiego w duchu chrześcijańskim. Proszę podać tytuł utworu.
  ....................................................................................
 11. W 1859r. w Stanach Zjednoczonych zostaje skazany na śmierć John Brown, bojownik o prawa Murzynów. Norwid reaguje oburzeniem. Brownowi poświęca dwa utwory liryczne, jakie?
  ....................................................................................
 12. "Awanturniki, facecjoniści, gawędziarze, pasibrzuchy, którzy jedz±, pij±, grzyby zbieraj± i czekaj±, aż Francuzi przyjad± zrobić im ojczyznę... Kobiet w tym arcywytworze narodowym dwie: jedna - metresa petersburska, druga - panienka pensjonarka, i wyrostek bez profilu wyrobionego". O bohaterach jakiego znanego utworu romantycznego wypowiada się Norwid?
  ....................................................................................
 13. W Paryżu Norwid poznaje Słowackiego, Chopina, Mickiewicza. Podaj tytuł eseju, w którym utrwalił to spotkanie.
  ....................................................................................
 14. Podaj tytuł utworu z którego pochodzi fragment:
  - Co piękne, nie jest to - mówił Maurycy -
  Co się podoba dziś lub podobało.
  Lecz co się winno podobać;  jak niemniej
  I to, co dobre, nie jest, z czym przyjemniej,
  Lecz co ulepsza...
  ....................................................................................
 15. Podaj imię i nazwisko przyjaciela  ostatnich lat życia Norwida, współmieszkańca, weterana powstania listopadowego.
  ....................................................................................

ETAP III

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia C. Norwida.
 2. Przedstaw zwi±zki Norwida z romantyzmem.
 3. Wymień najważniejsze znane utwory C. Norwida.
 4. Wymień charakterystyczne motywy i tematy podejmowane w poezji C. Norwida.
 5. Przedstaw krytykę romantycznego wzoru patrioty w twórczości Norwida.
 6. Jak realizuje się kult ludzi wielkich w poezji C. Norwida?
 7. Jak± koncepcję historii zawarł Norwid w swojej poezji?
 8. Jaka polemika ma miejsce w wierszu Norwida pt. "W Weronie"?
 9. Podaj przykład utworu, w którym Norwid podejmuje temat miłości między dwojgiem     ludzi.
 10. Jak rozumiesz piękno użyteczne w poemacie "Promethidion".
 11. Jak rozumiesz wymowę utworu Norwida pt. "Bema pamięci żałobny rapsod"?
 12. Jak zinterpretujesz "Fortepian Szopena" C. Norwida"?
 13. W jakich utworach można odnaleźć refleksję Norwida o sobie samym i własnym życiu?
 14. Jak± koncepcję artysty i sztuki propagował C. Norwid?
 15. Jak zinterpretujesz wiersz "Do obywatela Johna Brown".
 16. Na czym polega nowatorstwo poezji C. Norwida?
opracowała:
Grażyna Bogdan
Zespół Szkół nr 1
w Ciechanowie