Interpelacja (i odpowiedź) w sprawie norm zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy.

30.12.2019

Poseł Tomasz Piotr Nowak (Platforma Obywatelska)  z Konina złożył w grudniu 2019 r. interpelacje poselską w sprawie braku przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy, co uniemożliwia w wielu szkołach realizację zwiekszających się zadań bibliotek szkolnych. 

Odpowiedzi udzielil Michał Kopeć, podeskretarz stanu w MEN.

Pytania z interpelacji posła Nowaka:

  1. Czy ministerstwo przychyla się do postulatów nauczycieli bibliotekarzy i uważa za zasadne wydanie rozporządzenia określającego etat nauczyciela bibliotekarza?
  2. Czy planowane są w tym zakresie konsultacje z przedstawicielami środowiska nauczycieli bibliotekarzy szkolnych?

Główne tezy odpowiedzi wiceministra Kopcia:

  • Reforma edukacji wzmocniła rolę i zadania bibliotek szkolnych.
  • Przepisy dotyczące statusu zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotek szkolnych, wymagają pogłębionej analizy i przedyskutowania z zainteresowanymi środowiskami – w szczególności z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych.
  • Minister Edukacji Narodowej zdecydował  o wznowieniu prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zesopół ma przygotować rozwiązania dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli. W składzie zespołu są przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz organizacji jednostek samorządu terytorialnego. 

Interpelacja

Odpowiedź