W Łęczycy szpital ma deficyt, więc zabierają uczniom biblioteki szkolne

10.06.2019

Zarząd Powiatu Łęczyckiego (woj. łódzkie) w związku z m.in. koniecznością częściowego pokrycia straty finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej postanowił nakazać dyrektorom szkół ograniczyć zatrudnienie nauczyciela bibliotekarza do maksymalnie 1/3 etatu (10 godzin tygodniowo) – bez względu na plany dyrektorów szkół, bez względu na liczbę uczniów w szkole, wielkość biblioteki szkolnej, jej zakres działań. 

Taka „troska” o czytelnictwo i dostęp do informacji uczniów szkół ponadpodstawowych jest nie tylko kuriozalna z punktu widzenia realizacji zadań szkoły i potrzeb uczniów, ale też niezgodna z prawem. W orzecznictwach sądów administracyjnych określono: „Ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów”. Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt I OSK 1747/13 stwierdził, ze „kompetencje dyrektora szkoły w zakresie zatrudniania pracowników są wyłączne i ingerencja organu prowadzącego szkołę w tej dziedzinie jest niedopuszczalna”.

Treść pisma można przeczytać tutaj.