150 milionów na zakup książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

03.09.2015

Od 2.550 do 12.000 zł (plus 20-procentowy wkład samorządu) będą mogły pozyskać szkoły wszystkich typów w ramach NPRCz. Ukazał sie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie. Pieniędzy ma być więcej niż w tegorocznym programie "Książki naszych marzeń" dla szkół podstawowych, ale wymogi formalne też mają wzrosnąć. 

28 sierpnia (piątek) Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało – w ramach konsultacji społecznych - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Ustalono termin zgłaszania uwag do 2 września (środa). Trwa wymiana opinii na temat takiego terminu (i w ogóle trybu) konsultacji, ale dla nas ważniejsza jest treść proponowanego rozporządzenia.

 

Jakie są propozycje udziału bibliotek szkolnych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020?

 

Pieniądze z programu będą mogły być wykorzystane na:

- zakup książek (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkół wszystkich typów, bibliotek szkół za granicą i bibliotek pedagogicznych

- zwrot kosztów zakupów książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych poniesionych przez organy prowadzące w okresie 1.01.2016-31.12.2019.

Organ prowadzący będzie mógł uzyskać jeden raz wsparcie w odniesieniu do poszczególnych szkół. Przy czym, jeśli w odniesieniu do danej szkoły organ prowadzący w jednym roku nie otrzyma wsparcia, będzie mógł się ubiegać o wsparcie dla tej szkoły ponownie.

 Warunki, jakie będzie musiała spełnić szkoła, która uzyska dofinansowanie, są jeszcze bardziej rozbudowane niż warunki dla uczestników tegorocznego programu „Książki Naszych Marzeń”:

1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

2. Podjęcie współpracy z biblioteka publiczną lub pedagogiczną w kwestii planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo (z udziałem uczniów).

4. Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania z rodzicami, uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

5. Zrealizowanie w szkole co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział – z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii i wakacji

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Biblioteki pedagogiczne będą zobowiązane podjąć współpracę ze szkołami  obejmującą:

- planowanie zakupów książek,  

- wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo,

- wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potrzeb lub problemów szkół w zakresie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Udział własny organu prowadzącego ma wynosić minimum  20%.

Wysokość wsparcia finansowego:

- szkoły do 70 uczniów -                         2.550 zł

- szkoły liczące 71-170 uczniów             4.000 zł

- szkoły liczące  ponad 171 uczniów    12.000 zł

- biblioteki pedagogiczne                       4.600 zł

- szkolne punkty konsultacyjne             1.600-4.500 zł (w zależności od liczby uczniów).

Powyższe kwoty nie uwzględniają udziału własnego organu prowadzącego  (20%).

Całkowita kwota przeznaczona na program – 150 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie

Projektowany termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych: do 31 października roku poprzedzającego przyznanie wsparcia finansowego.

Wniosek ma zawierać:

1. Nazwę i adres szkoły  lub biblioteki pedagogicznej.

2. Numer REGON.

3. Liczbę uczniów (szkoły).

4. Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub publicznej.

5. Opis planowanych działań, które promują i wspierają  rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży.

6. Opis planowanych działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

 

Kilka uwag na gorąco.

1. Bardzo dobrze, że włączenie bibliotek szkolnych do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa staje się faktem. Zabiegaliśmy o to od momentu powstania NPRCz.

2. Szkoda, że MEN nie wsłuchało się w uwagi dotyczące wymagań dla szkół uczestniczących w tegorocznym programie „Książki naszych marzeń” i nie tylko nie ograniczyło, ale wręcz rozszerzyło te wymagania. Ciekawe, czy troska o współpracę bibliotek szkolnych i publicznych (polegająca m.in. na obowiązku konsultowaniu z bibliotekami publicznymi zakupów książek do bibliotek szkolnych) będzie miała swoje odzwierciedlenie  także w wymogach dla bibliotek publicznych uczestniczących w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa? Bez takiej synergii całą sprawa wyglądałaby na jakieś urzędnicze, biurokratyczne szykany, bo trudno sobie wyobrazić obowiązek współpracy wymagany tylko od jednego typu uczestników tego samego programu. Piętrzenie wymogów ze strony MEN zachęca też inne instytucje do zgłaszania swoich wymogów. I tak np. Polska Izba Książki już zaproponowała, by biblioteki szkolne uczestniczące w programie musiały wykazywać się także wspópracą z lokalnymi małymi księgarniami w celu tworzenia "mody na czytanie" (z gabinetów nie widać, że już nawet w miastach z 30 tys. mieszkańców często nie ma żadnej księgarni - poza działem w hipermarkecie, obsługiwanym przez pracownika z działu zabawek lub ubrań dziecięcych). 

3. Wątpliwy wydaje się sens kupowania książek dla dzieci i młodzieży przez biblioteki pedagogiczne, których podstawową grupą czytelników są jednak osoby dorosłe. Bardziej sensowne było postulowane przez środowisko nauczycieli bibliotekarzy wydzielenie dodatkowej kwoty na sfinansowanie modernizacji bibliotek pedagogicznych.

4. Doświadczenie z tegorocznego programu „Książki naszych marzeń” wskazuje, że część szkół nie przystąpi do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  (choćby z tego względu, że w ok. 10% szkół bibliotek szkolnych nie ma w ogóle lub są tylko na papierze). Można byłoby to uwzględnić przeznaczając na poszczególne szkoły nieco większe kwoty.  Do tegorocznego programu nie przystąpiło ok. 20% szkół.

Dokumenty związane z projektem