Projekt Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 przewiduje 150 mln zł na książki i modernizację bibliotek szkolnych i pedagogicznych

13.06.2015

Opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.
 
Projekt zakłada trzy priorytety programu:
Priorytet I: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek [publicznych], projektowany budżet na lata 2016-2020 - 155 mln zł
Priorytet II: Infrastruktura bibliotek [skierowany do bibliotek gminnych], projektowany budżet na lata 2016-2020 - 150 mln zł
Priorytet III: Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych, projektowany budżet na lata 2016-2020 - 150 mln zł

Celem Priorytetu I. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jest zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowych książek i multimediów, poprzez ich stały dopływ i możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów). Priorytet uwzględnia zakres dotychczas istniejącego programu Biblioteki Narodowej „Zakupów nowości...", Dzięki zakupom nowości i wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wypożyczeń, a pośrednio wzrost wskaźnika czytelnictwa. Priorytet ten funkcjonować będzie w latach 2016-2020, a jego koszt wyniesie przez ten okres 155 min złotych (w kolejnych latach odpowiednio: 2016 - 27 min zł, 2017-29 min zł, 2018 - 31 min zł, 2019 - 33 min zł, 2020 - 35 min zł, przy czym całość środków przeznaczona będzie na wydatki bieżące) z budżetu państwa.

Celem Priorytetu II. „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych, jako miejsc kreowania kapitału społecznego i kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Priorytet, przewidziany na lata 2016-2020, stanowić będzie kontynuację rozwiązań realizowanych poprzez Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek, który zostanie zakończony w roku 2015. W efekcie ma podnieść jakość i standardy działania bibliotek, poprawić warunki lokalowe oraz wyposażenie bibliotek publicznych oraz przekształcić je w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Koszt Priorytetu to 150 min zł (w kolejnych latach odpowiednio: 2016 - 30 min zł, 2017 - 30 min zł, 2018 - 30 min zł, 2019 - 30 min zł, 2020 - 30 min zł, w tym każdego roku na wydatki bieżące 4,5 min zł, na wydatki majątkowe 25,5 min zł) z budżetu państwa.

Celem priorytetu III. „Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych" jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów.
W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz poprawią się warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek. Doposażenie  bibliotek  szkolnych  w  nowości  wydawnicze i lektury szkolne ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Stworzy również miejsce nowoczesnego centra multimedialnego w szkole.
Doposażenie biblioteki pedagogiczne zwiększy ofertę tych bibliotek stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Koszt Priorytetu to 150 min zł (w kolejnych latach odpowiednio: 2016-30 min zł, 2017-30 min zł, 2018-30 min zł, 2019 - 30 min zł, 2020 - 30 min zł) z budżetu państwa.