Koniec dzienników dla zajęć prowadzonych w ramach tzw. godzin karcianych?

19.09.2014

 

MEN zamierza znieść obowiązek zakładania osobnych dzienników dla zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, czyli tzw. godzin karcianych.

Projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Nowy akt wykonawczy ma zastąpić dotychczasowe przepisy zawarte w rozp. MEN z dn. 19.02.2002 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

W opinii MEN nie ma potrzeby prowadzenia osobnego dziennika dla tych zajęć, skoro można je odnotowywać w innych dziennikach, tj. w dzienniku zajęć w świetlicy lub w dzienniku innych zajęć (do tego drugiego wpisywane będą wszystkie te zajęcia, które nie są odnotowywane w dzienniku zajęć przedszkola, dzienniku lekcyjnym czy dzienniku zajęć w świetlicy, np. dydaktyczno-wyrównawcze czy specjalistyczne).

Nowy przepis wprowadzający tę zmianę będzie brzmiał następująco: „Jeżeli w ramach zajęć i czynności , o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, nauczyciel odnotowuje odpowiednio w dzienniku zajęć w świetlicy lub dzienniku innych zajęć, o którym mowa w § 12, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” (§ 14 projektu rozp.).

Źródło