Biblioteki szkolne beneficjentem Polski Cyfrowej?

25.10.2013

Jest szansa, by biblioteki szkolne były beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (szczególnie w Osi priorytetowej III). Jeszcze przez kilka dni będą trwały konsultacje społeczne. Niestetym jak na razie oczywiście nas pominięto. Dowiedz się, jak możesz to zmienić!

Pod koniec sierpnia odbyło się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji spotkanie przedstawicieli bibliotek szkolnych i publicznych z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Michałem Bonim (szczegóły). Jego efektem jest m.in. powstanie deklaracji wskazującej na znaczenie i możliwości bibliotek w podnoszeniu umiejętności cyfrowych obywateli (tekst deklaracji).

W deklaracji napisano m.in.:

W trudnym procesie dochodzenia do optymalnych modeli podnoszenia umiejętności cyfrowych i instytucjonalnych narzędzi ich wdrażania, jest miejsce dla bibliotek publicznych i szkolnych. Jest ich łącznie ponad 20.000. Biblioteki publiczne, powiązane w trójstopniową sieć, są mocno zakorzenione w przestrzeni społecznej kraju, apolityczne i silnie powiązane ze środowiskiem lokalnym. Są wszędzie: w gminach, sołectwach, w małych miasteczkach, na osiedlach i w dzielnicach miast. Jako jedyne oferujące bezpłatne usługi, w pełni demokratyczne instytucje mające bliskie relacje z mieszkańcami cieszą się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego, co pozwala im pełnić rolę miejsca sprzyjającego edukacji formalnej i nieformalnej, kontaktom międzyludzkim i tworzeniu kapitału społecznego. Z kolei biblioteki szkolne, obejmujące swoim wpływem wszystkich młodych obywateli, mogą zapewnić im solidne podstawy kompetencji cyfrowych i informacyjnych. Mogą też otwierać się na potrzeby okolicznych mieszkańców, udostępniając im miejsce, technologię i kompetentnego przewodnika w osobie bibliotekarza szkolnego”.

Tymczasem opublikowane właśnie do konsultacji społecznych dokumenty Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie uwzględniają znaczenia i możliwości bibliotek i nie biorą ich pod uwagę jako beneficjentów Programu.

Dlatego bardzo ważne jest włączenie się przedstawicieli naszego środowiska do konsultacji. Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać w terminie do 6 listopada 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”).

Naszym zdaniem potencjał bibliotek szkolnych powinien być wykorzystany w tzw. Osi priorytetowej III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa, która w projekcie programu Cyfrowa Polskajest na s. 31-38., a szczególnie Cel szczegółowy 5, omówiony na str. 32-35.

Link do informacji o konsultacjach: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx

Warto zwrócić uwagę, że program Cyfrowa Polska dotyczy dokładnie i tylko tego, co w nim napisano (czyli nie dotyczy edukacji, rozwoju bibliotek szkolnych, miejsca biblioteki w szkole itp.). Program Cyfrowa Polska nie będzie zawierał programu rozwoju bibliotek szkolnych, więc w ewentualnych uwagach należy się skupiać nie na roli bibliotek szkolnych w edukacji i w procesie dydaktyczno-wychowawczym, lecz na wykorzystaniu ich potencjału dla aktywizacji cyfrowej społeczeństwa. Wtedy zwiększą się szanse, że argumenty zostaną przeanalizowane i zaakceptowane.


 

Pokażmy kolejny raz, że jako środowisko potrafimy zadbać o swoje sprawy!

Weź udział w konsultacjach! Przekaż tę informację dalej!