Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza Joanny Falborskiej

Back Powrót

mgr Joanna Falborska
nauczyciel kontraktowy
w Gimnazjum w Toszku

W okresie od dnia 01.09.2000 do 31.05.2003 odbywałam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy. W roku szkolnym 2000/2001 pracowałam w Gimnazjum, w ilości 30 godzin tygodniowo jako nauczycielka bibliotekarka i 4 godziny jako nauczycielka języka polskiego. Od roku szkolnego 2001/2002 pracuję w pełnym etacie jako bibliotekarka i jako nauczycielka języka polskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Od 2000 r. pełnię także funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ze zmianami z dnia 22 maja 2002 roku, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, Kartą Nauczyciela oraz zasadami funkcjonowania naszej szkoły, tj. Statutem szkoły , Regulaminem oceniania i klasyfikowania, Programem wychowawczym, Programem profilaktyki i innymi - wymaganie & 4 ust.2 pkt 6. W statucie szkoły najbardziej zainteresowały mnie punkty odnoszące się do biblioteki i samorządu szkolnego min. prawa uczniów w szkole i zadania nauczyciela-bibliotekarza. Program profilaktyki był omawiany przeze mnie na zebraniu samorządu uczniowskiego i na wywiadówce.

Kierując się wymogami reformy oświaty, przy pomocy opiekuna stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który dotyczył następujących aspektów:

 • organizacja pracy,
 • organizacja osobista,
 • organizacja dydaktyczna,
 • organizacja opiekuńczo- wychowawcza

Plan ten w pełni zrealizowałam, a nawet podjęłam się dodatkowych zadań, które wyniknęły w czasie trwania stażu.

Przez cały okres stażu uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły-wymaganie &4 ust.2 pkt 3. Wdrażałam na swoich lekcjach wewnątrzszkolny system oceniania i system wychowawczy. Brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli w zakresie technik informatycznych, oceniania, współpracy z rodzicami, zadań nauczyciela odbywającego staż i opiekuna stażu i kontraktu jako metody pracy z zespołem klasowym. Podjęłam się opieki nad samorządem uczniowskim i aktywem bibliotecznym. Współpracuję z Biblioteką Miejską w zakresie przeprowadzania tam lekcji bibliotecznych, organizacji wieczorków poetyckich i wymiany doświadczeń między bibliotekarkami . Nawiązałam kontakt z Narodowym Teatrem Edukacji we Wrocławiu i organizowałam wyjazdy uczniów naszej szkoły na spektakle tegoż teatru.

Cały czas gromadziłam dokumenty, świadectwa, scenariusze, konspekty, dyskietki, które potwierdzały moje działania.

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.

Największym sukcesem w sferze osobistej jest ukończenie przeze mnie w czerwcu 2002 studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim .

W trakcie trwania stażu ukończyłam następujące kursy doskonalenia zawodowego:

 • Biblioteka szkolna jako centrum informacji, tworzenie pracowni multimedialnej, przetwarzanie informacji, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach .
 • Wychowanie dla przedsiębiorczości , zorganizowany przez ośrodek kształcenia "Wszechnica" w Katowicach
 • Obsługa programu bibliotecznego MOL, zorganizowany w ramach Studium Podyplomowego Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej i Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Kurs kierowników wycieczek i placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
 • Kurs obsługi komputera Mackintosha zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach

Sukcesywnie pogłębiałam swą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną czytając fachowe czasopisma : Biblioteka w Szkole, Poradnik Bibliotekarza, Wszystko dla Szkoły i Język Polski w Gimnazjum -wymaganie & 4 ust.2 pkt 5.. Z nich czerpałam ciekawe pomysły na lekcje, scenariusze wystaw i zajęć wychowawczych. Jednym z wyników lektury było opracowanie i wręczenie przeze mnie indywidualnych zaproszeń dla uczniów, którzy niechętnie odwiedzają bibliotekę .

Sama także starałam się dzielić swoją wiedzą publikując w Bibliotece w Szkole i Wszystko dla Szkoły dwa artykuły .

Przez dwa lata stażu społecznie i nieodpłatnie pomagałam koleżance, nauczycielowi historii, prowadzić koło europejskie. Zajęcia tego koła odbywały się w bibliotece z wykorzystaniem warsztatu informacyjnego oraz internetu.

Współpracowałam także z innymi nauczycielami w programie Socrates-Comenius. Będąc w Holandii, w szkole partnerskiej, poznałam zasady działania tej szkoły i holenderskiego systemu edukacji.

Jako nauczyciel języka polskiego przygotowywałam uczniów do olimpiady przedmiotowej i konkursu ortograficznego. Mój uczeń w roku szkolnym 2002/2003 zakwalifikował się do II etapu olimpiady języka polskiego.

Cały okres stażu ściśle współpracowałam z opiekunem. Uczestniczyłam w hospitacjach lekcji oraz sama prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.

Lekcje hospitowane przez opiekuna miały następujące tematy: 1. Czy rzeczywiście "modna"?(lekcja poświęcona Żonie modnej I. Krasickiego), 2. Czy klonowanie jest moralne?, 3. Dlaczego warto czytać książki?,4. Sporządzamy bibliografię, 5. Każda z nas jest Ewą, każdy z nas jest Adamem (lekcja poświęcona Pamiętnikom Adama i Ewy M .Twaina), 6. Czymże jest miłość?, 7. Historia książki. Po każdej lekcji następowało omówienie. Wykorzystywałam metody aktywizujące takie jak np. pracę w grupach, metodę 6 kapeluszy, drzewko decyzyjne oraz środki dydaktyczne takie jak: krzyżówki, mapy myśli, multimedia i filmy.

W swojej pracy posługiwałam się technologią komputerową i informacyjną -wymaganie & 4 ust.2 pkt.4. Opracowałam przy pomocy komputera wiele sprawdzianów i materiałów do lekcji. Przygotowywałam wszystkie potrzebne mi dokumenty, posługując się programem word. Często korzystałam z księgarni internetowych różnych wydawnictw. Zamawiałam podręczniki, lektury, książki na nagrody korzystając z takich stron internetowych jak: www.merlin.pl, www.greg.pl, www.pwn.pl, www.nowaera.com.pl i inne. Przy pomocy komputera powstała także kartoteka lekcji bibliotecznych i przedmiotowych- wymaganie &4 ust. 2 pkt 1. Stale powiększam dział zbiorów specjalnych, gdzie znajdują się programy multimedialne. W codziennej pracy bibliotekarza pomaga mi internet, gdzie wyszukuję różne informacje dla uczniów i nauczycieli.

W ramach stażu doskonaliłam także warsztat i metody pracy pedagogicznej. Brałam udział w różnych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez innych, doświadczonych nauczycieli, uczestniczyłam w konferencjach i szkoleniach Rady Pedagogicznej np. w komputerowym, dotyczącym awansu, WSO itd. Sama zorganizowałam wyjazdową Radę Pedagogiczną do Wrocławia w ramach edukacji regionalnej. Podjęłam się roli przewodnika po mieście. Byłam i jestem członkiem szkolnego zespołu przedmiotowego polonistów. W ramach tego zespołu opracowałam harmonogram omawiania lektur w poszczególnych klasach.

Moja praca wychowawcza obejmowała aktyw biblioteczny i samorząd uczniowski, którego byłam i jestem opiekunem.

W trakcie trwania stażu opracowałam regulaminy wypożyczalni, czytelni i samorządu uczniowskiego oraz ordynację wyborczą samorządu.

Od początku stażu działa w mojej bibliotece aktyw uczniów, którzy pomagają w pracach bibliotecznych : oprawianie książek, wypożyczanie, wypisywanie kart książek i katalogowych. Wraz z młodzieżą organizuję wystawy w bibliotece, gazetki ścienne i konkursy, których sama napisałam scenariusze Największymi przedsięwzięciami były konkursy: " Czy znasz gwarę śląską?", połączony z publikacją w czasopiśmie fachowym, konkurs podsumowujący Festiwal Nauki w naszej szkole dotyczący różnych dziedzin wiedzy oraz konkurs recytatorski o tematyce kobiecej .Przy pomocy uczniów przeprowadziłam loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na nowe książki do biblioteki. Zakupiłam ich 10. Była to literatura młodzieżowa, o którą prosili uczniowie.

Jako opiekun samorządu kładłam duży nacisk na organizację imprez charytatywnych tj. różnych zbiórek pieniędzy. Co roku wraz z młodzieżą organizuję akcję "Góra grosza" . Zbieramy także pieniądze dla chorych dzieci i dla różnych fundacji. W swojej pracy uwzględniam także problematykę środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych -wymaganie &4 ust.2 pkt 2 . Zorganizowałam wraz z uczniami z samorządu loterię fantową, z której dochód przeznaczony był dla chorego na białaczkę absolwenta naszej szkoły. Uczniowie chętnie zaangażowali się w tę akcję.

Przed świętami prowadziłam wraz z młodzieżą zbiórkę słodyczy i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach .

Przygotowywałam także wraz z uczniami z samorządu akademie z różnych okazji, np. Dnia Nauczyciela i na zakończenie roku szkolnego.

W październiku 2002 roku zorganizowałam wraz z samorządem referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczniowie mogli w sposób demokratyczny oddać swój głos w tej kwestii .

Przez dwa miesiące pełniłam funkcję wychowawcy klasy I B, zastępując na tym stanowisku chorą koleżankę. W tym czasie zorganizowałam wywiadówkę i wraz z uczniami wystawę z okazji Festiwalu Nauki pt. Historia wynalazków.

Wnioski do dalszej pracy:

 1. Doskonalić własne umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z zespołem uczniów
 2. Zaktywizować własny udział w pracach zespołu przedmiotowego aby móc zdobywać dalsze doświadczenie i prezentować próby własnych rozwiązań
 3. Systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie dotyczącym wykonywanych obowiązków
 4. Poszerzać wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, aby móc efektywnie wykonywać pracę zawodową
 5. W pełni skomputeryzować bibliotekę tj. zakupić program do obsługi biblioteki - MOL i wpisać cały księgozbiór
 6. Ukończyć kurs znajomości sposobów stosowania metod aktywizujących
 7. Kontynuować naukę języka angielskiego

Uważam, że dobrze wykorzystałam czas poświęcony na realizację planu rozwoju zawodowego, a podjęte przeze mnie działania będą owocować w mojej dalszej pracy pedagogicznej.

Back Powrót