Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Katarzyna Kujawska - Francja: projekt miedzyprzedmiotowy

Cele główne projektu

 1. Gromadzenie i prezentacja wiedzy o wybranym kraju Unii Europejskiej - Francji.
 2. Popularyzacja języka francuskiego wśród młodzieży szkolnej.
 3. Przygotowanie młodzieży do współpracy i kontaktów z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły z Francji.

Cele operacyjne

Po zgromadzeniu i prezentacji wiadomości uczniowie powinni:

 1. Zapamiętać: najważniejsze wydarzenia z historii Francji, wpływy kultury i nauki francuskiej na kulturę i naukę europejską (w tym także polską), znać najważniejsze zabytki Francji oraz ludzi, którzy mieli wpływ na historię tego kraju.
 2. Rozumieć powiązania kulturalne, gospodarcze i polityczne krajów Europy i ich wzajemne wpływy.
 3. Umieć korzystać z różnych mediów w procesie wyszukiwania i gromadzenia wiedzy; potrafi spojrzeć interdyscyplinarnie na każdy temat.

Planowanie

W ramach propagowania wiedzy o krajach Wspólnoty Europejskiej oraz realizacji ścieżek Edukacyjnych można przeprowadzić projekt "Francja znana, czy nieznana?".

Integrować on będzie wiedzę z następujących przedmiotów:

 1. JĘZYK POLSKI - wiadomości o literaturze, sztuce, kulturze i nauce Francji z uwzględnieniem jej twórców, wpływy francuskie w języku polskim.
 2. JĘZYK FRANCUSKI - fonetyka oraz jak wyżej.
 3. HISTORIA - dzieje Francji powiązane z historią Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Paryż i jego zabytki. Sławni królowie, politycy, uczeni.
 4. GEOGRAFIA - położenie geograficzne, regiony, sąsiedzi, język, jednostka monetarna. Kraje frankońskie. Region, w którym znajduje się zaprzyjaźniona szkoła.
 5. MUZYKA - hymn Francji (historia powstania) muzyka francuska na przestrzeni wieków, najpopularniejsi twórcy.
 6. PLASTYKA - malarstwo, rzeźba i architektura.
 7. EDUKACJA CZYTLENICZA I MEDIALNA - uczelnie i biblioteki francuskie (np.Sorbona), wydawnictwa francuskie, film, świat paryskiej mody.
 8. CHEMIA - technologia produkcji serów oraz win (specjalności regionalne).
 9. FIZYKA I MATEMATYKA sławni uczeni i ich odkrycia.
 10. BIOLOGIA - winorośl i mleko jako surowce specjalności kuchni francuskiej, fauna i flora regionów Francji.
 11. TECHNIKA - historia i rozwój motoryzacji, sylwetki twórców firm motoryzacyjnych.

Realizację projektu można zaplanować na 1 lub 2 semestry. Jest to typ projektu badawczego.

Realizacja

Każda klasa "specjalizuje się" w jednym przedmiocie i w jego zakresie opracowuje tematy szczegółowe. Nauczyciele koordynują te prace. Uczniowie otrzymują do realizacji poszczególne tematy np.: twórcy literatury, aktorzy francuscy, reżyserzy i dramaturdzy, królowie Francji, słynne pary polsko-francuskie (Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie, Maria Walewska i Napoleon Bonaparte, Emmanuelle Seigner i Roman Polański), historia poszczególnych zabytków.

Podczas gromadzenia materiałów uczniowie korzystają z różnych mediów:

- prasa (także w języku francuskim), książki (albumy, encyklopedie, beletrystyka, itp.), filmy o Francji i sławnych Francuzach, filmy twórców francuskich, płyty i kasety, internet, reklamy.

W klasach powstaje kilka zespołów. Każdy z nich realizuje jeden wybrany temat z przedstawionej wyżej listy. W poszczególnych zespołach następuje podział zadań według ustalonych zasad.

Zasady pracy w zespole

 1. Wybór przewodniczącego (lidera grupy), który będzie konsultował się z nauczycielem prowadzącym.
 2. Podział zadań pomiędzy członków zespołu.
 3. Określenie terminu realizacji przydzielonych zadań.
 4. Ustalenie terminów spotkań grupy.


Swoją pracę zespoły dokumentują na kartach pracy.

Karta pracy zespołu- podział zadań

Lp.

Zadanie

Imię i nazwisko ucznia
odpowiedzialnego za wykonanie zadania

Termin realizacji

Materiały potrzebne do realizacji zadania

1.

2.

3.

 

 

 

 


Nauczyciel prowadzący projekt ustala harmonogram terminów konsultacji z przewodniczącymi zespołów.

Harmonogram konsultacji

Grupa klasa

Imię i nazwisko ucznia

Temat

(zadanie)

Terminy konsultacji

Uwagi

               
               

Razem z przewodniczącymi zespołów nauczyciel opracowuje plan sprawozdania z realizacji projektu.


Plan sprawozdania

 1. Strona tytułowa: tytuł (temat) projektu ,imię i nazwisko autora projektu, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego projekt.
 2. Podziękowania dla osób i instytucji, które pomogły przy realizacji projektu i zbieraniu materiałów.
 3. Spis treści.
 4. Streszczenie - przedstawienie osiągnięć poszczególnych grup.
 5. Wstęp - przedstawienie tematu projektu i wyjaśnienie motywów jego wyboru.
 6. Prezentacja zebranych materiałów z uwzględnieniem metod ich gromadzenia i opracowania.
 7. Wnioski opracowane w klasach (zespołach) podsumowujące realizację projektu.
 8. Propozycje ewentualnych innych rozwiązań realizacji projektu.
 9. Załączniki: ankiety, tabele, wykresy, mapy, rysunki, akty prawne.
 10. Bibliografia.

PREZENTACJA

Zebrane i opracowane materiały mogą być prezentowane w postaci plansz tematycznych takich jak:

 1. Francja jako państwo (flaga, mapa, dane administracyjne).
 2. Historia Francji w pigułce.
 3. Kraje frankońskie (mapa świata).
 4. Paryż - plan miasta i najważniejsze zabytki.
 5. Region , w którym znajduje się zaprzyjaźniona szkoła - prezentacja szkoły.
 6. "Oni rozsławili Francję" - ludzie , którzy przyczynili się do popularyzacji swego kraju (królowie, politycy, artyści, uczeni, sportowcy).
 7. Najsłynniejsi malarze i ich dzieła.
 8. Bracia Lumiere - twórcy kina.
 9. Aktorzy i reżyserzy.
 10. Związki polsko-francuskie w historii i współczesności (sławne pary).
 11. Historia motoryzacji we Francji. Twórcy firm motoryzacyjnych.
 12. Kuchnia francuska (sery i wina - ich gatunki, mapy regionów i ich specjalności, procesy produkcji).
 13. Historia pewnej wieży (wieża Eiffela).

Plansze te powinny tworzyć wystawę, którą uczniowie mogą zwiedzać oprowadzani przez "przewodnika" (uczeń lub nauczyciel). Po zakończeniu projektu materiały z wystawy powinny być środkiem dydaktycznym w salach poszczególnych przedmiotów (zgodnie z tematyką planszy).

W sali wystawowej można przeprowadzić lekcje z poszczególnych przedmiotów (uwzględnionych w planie projektu).

Podsumowaniem projektu powinien być konkurs wiedzy o Francji "Francja znana, czy nieznana?" przygotowany w oparciu o zgromadzone materiały.

W trakcie prezentacji można także zorganizować: konkurs lub przegląd piosenki francuskiej w wykonaniu uczniów (mogą śpiewać w języku francuskim lub polskim), konkurs plastyczny (np. zabytki Francji, znani Francuzi - portrety lub karykatury itp), pokaz mody na wesoło (oddziaływanie reklam poprzez różne media).

Imprezy te można połączyć z degustacją przysmaków kuchni francuskiej - serów, oliwek, bagietek i ciasta francuskiego.

Poczęstunek można zorganizować w scenerii "Cafe Parisien" (wystrój i klimat stylizowany na paryską kawiarenkę).

Podczas prezentacji projektu nastrój tworzyć powinna muzyka twórców francuskich.

Ocena

Po zakończeniu prezentacji uczniowie dokonują samooceny i analizy swojej pracy i jej rezultatów.

Proces swojej ewaluacji mogą przedstawić za pomocą tabeli:

Lp.

Zadanie, które wykonałem dobrze

Zadanie wymagające poprawy

Autorefleksja:

co zrobiłem

Wnioski

na przyszłość

dobrze   źle  

1.

2.

3.

         

Realizację projektu oceniać powinna komisja złożona z niezależnych członków. Mogą to być: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Ambasady Francji, przedstawiciel Alliannce Francaise, lektor języka francuskiego z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych., dyrektor szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Samorządu Miasta.

Kryterium oceny realizacji projektu będą wyniki konkursu, podsumowującego wiedzę teoretyczną oraz ocena wykonanych prac, wykorzystujących wiedzę praktyczną (umiejętność korzystania z mediów, znajomość języka francuskiego).

Bibliografia

 1. H.Błażejewska: METODA PROJEKTU. "Biblioteka w szkole" 2001 nr 1 s.12.
 2. H.Błażejewska: ŚWIAT BEZ UZALEŻNIEŃ BYŁBY LEPSZY. Debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu. "Biblioteka w szkole" 2001 nr 9 s.13-14.
 3. E.Brudnik, A.Moszyńska, B.Owczerska: JA I MÓJ UCZEŃ PRACUJEMY AKTYWNIE. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce 2000.
 4. A.Molak: METODA PROJEKTÓW. W.: "SZKOŁY EKSPERYMENTALNE W ŚWIECIE 1900-1975". Red.W.Okoń, Warszawa 1977.
 5. ŚCIEŻKI EDUKACYJNE - TEORIA I PRAKTYKA. Materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli . Pod red. M.Suchańskiej. Kielce 2001.

mgr Katarzyna Kujawska
nauczyciel - bibliotekarz
w Zespole Szkół Samochodowych
w Legnicy

*

PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY DOTYCZĄCY POPULARYZACJI WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. WYBRANY KRAJ - FRANCJA

Projekt opracowany został dla szkół średnich. Jego celem jest gromadzenie i prezentacja wiedzy o wybranym kraju Unii Europejskiej - Francji oraz popularyzacja języka francuskiego wśród młodzieży szkolnej.

Może być realizowany jako ścieżka edukacyjna pod nazwą "Francja znana, czy nieznana ?". Integrować on będzie wiedzę z następujących przedmiotów: język polski, język francuski, historia, geografia, muzyka, plastyka, edukacja czytelnicza i medialna, chemia, fizyka i matematyka, biologia, technika.

Każda klasa "specjalizuje się" w jednym przedmiocie i w jego zakresie opracowuje tematy szczegółowe. Zabrane i opracowane materiały mogą być prezentowane w postaci plansz tematycznych np.: Francja jako państwo, Paryż - plan miasta i najważniejsze zabytki, "Oni rozsławili Francję", związki polsko-francuskie, kuchnia francuska itd.

Po zakończeniu projektu plansze powinny być środkiem dydaktycznym w salach poszczególnych przedmiotów. Podsumowaniem projektu powinien być konkurs wiedzy o Francji "Francja znana, czy nieznana ?" przygotowany w oparciu o zgromadzone materiały.

W trakcie prezentacji można także zorganizować: konkurs lub przegląd piosenki francuskiej w wykonaniu uczniów (mogą śpiewać w języku francuskim lub polskim), konkurs plastyczny (np. zabytki Francji, znani Francuzi - portrety lub karykatury itp.), pokaz mody na wesoło (oddziaływanie reklam poprzez różne media).

Imprezy te można połączyć z degustacją przysmaków kuchni francuskiej - serów, oliwek, bagietek i ciasta francuskiego. Poczęstunek można zorganizować w scenerii "Cafe Parisien" (wystrój i klimat stylizowany na paryską kawiarenkę). Podczas prezentacji projektu nastrój tworzyć powinna muzyka twórców francuskich.